CONTEXTBEGELEIDER DE KLINK (28.5/38u)

De Klink is een voorziening van MMZ Kiosk en is werkzaam binnen de Integrale Jeugdzorg gelegen te Antwerpen.

De Klink is een contextbegeleidingsdienst die werkt met ouders, kinderen en hun netwerk aan vragen over opvoeding, relaties in het gezin, gedrag van kinderen en emotioneel welzijn.

Kernopdracht : opvoedingsondersteuning bieden aan gezinnen met minderjarige kinderen. Uitbouwen van een methodisch en planmatig hulpverleningstraject. De begeleiding afstemmen op de noden, vragen en mogelijkheden van kinderen en ouders in een problematische of verontrustende opvoedingssituatie; de begeleiding evalueren en bijsturen. Responsabiliserend werken rond gevoelige thema's zoals verwaarlozing, huiselijk geweld, conflictueus ouderschap na scheiding... Het begeleidingswerk gebeurt hoofdzakelijk bij het gezin thuis à rato van 1 à 2 huisbezoeken per week en per gezin. (arrondissement Antwerpen).

 

Profiel:

-       Bachelor in de sociale, psychologische of pedagogische wetenschappen

-       Een positieve en respectvolle ingesteldheid hebben naar jongeren en hun ruimere context

-       Bereid zijn je kijk op hulpverlening te integreren in de visie van MMZ Kiosk en deze onderschrijven.

-       ‘creatief denken’ in de zoektocht naar een individuele benadering van elke jongere/ gezin

-       Verantwoordelijk voor het plannen en organiseren van een hulpverleningstraject.

-       Je staande kunnen houden in moeilijke en stressvolle situaties

-       Sterke mondelinge en schriftelijke communicatie

-       Taalkennis: Nederlands zeer goed, Frans en Engels : goed; Meertaligheid is een extra troef

-       Flexibel, zelfstandig en klantgericht

-       Bij aanwerving in het bezit zijn van een recent blanco uittreksel uit het strafregister (model2)

-       In het bezit zijn van een rijbewijs B en kunnen beschikken over een wagen.

 

Aanbod:

-       Een contract (28.5/38u) van bepaalde duur ( tot 31 maart 2019)

-       Flexibel uurrooster met avondwerk

-       Bezoldiging barema B1c van PC319.1 met de sectorale eindeloopbaan- en anciënniteitsvoorwaarden en fietsvergoeding

-       Een uitdagende job

-       Plaats tewerkstelling : Stanislas Leclefstraat 13, 2600 Berchem

 

Contact:

Voldoe je aan dit profiel en heb je interesse? Solliciteren doe je per mail naar Celestine De Wilde (celestine.dewilde@vzwkiosk.be of personeel.passerella@vzwkiosk.be ).

Weerhouden kandidaten worden uitgenodigd voor een gesprek. Indiensttreding zo spoedig mogelijk.