CONTEXTBEGELEID(ST)ER (28,5u/38u) - onbepaalde duur

Multi-modulaire Zorgorganisatie (MMZ) Kiosk is een privé initiatief gesubsidieerd en erkend door de Vlaamse Gemeenschap.

Binnen het domein van Jongerenwelzijn en Personen met een beperking, richt onze welzijnsorganisatie zich op kinderen en jongeren van 0-25 jaar en hun gezinnen (en brede omgeving) die kampen met diverse en vaak complexe opvoedingsproblemen.

Ponte is een deelwerking van MMZ Kiosk en is werkzaam binnen de Integrale Jeugdzorg. 

Ponte is een contextbegeleidingsdienst die werkt met ouders, kinderen en hun netwerk aan vragen over opvoeding, relaties in het gezin, gedrag van kinderen en emotioneel welzijn.

Kernopdracht : opvoedingsondersteuning bieden aan gezinnen met minderjarige kinderen. Uitbouwen van een methodisch en planmatig hulpverleningstraject. De begeleiding afstemmen op de noden, vragen en mogelijkheden van kinderen en ouders in een problematische of verontrustende opvoedingssituatie; de begeleiding evalueren en bijsturen. Responsabiliserend werken rond gevoelige thema"s zoals verwaarlozing, huiselijk geweld, conflictueus ouderschap na scheiding... Het begeleidingswerk gebeurt hoofdzakelijk bij het gezin thuis à rato van 1u - 3u per week en per gezin gedurende 6 maanden. (arrondissement Antwerpen). Opnemen van begeleidingen 1G1P.

 

Profiel:

-       Bachelor in de sociale, psychologische of pedagogische wetenschappen

-       Een positieve en respectvolle ingesteldheid hebben naar jongeren en hun ruimere context

-       Bereid zijn je kijk op hulpverlening te integreren in de visie van MMZ Kiosk en deze onderschrijven.

-       ‘creatief denken’ in de zoektocht naar een individuele benadering van elke jongere/ gezin

-       Verantwoordelijk voor het plannen en organiseren van een hulpverleningstraject.

-       Je staande kunnen houden in moeilijke en stressvolle situaties

-       Sterke mondelinge en schriftelijke communicatie

-       Taalkennis: Nederlands zeer goed, Frans en Engels : goed; Meertaligheid is een extra troef

-       Flexibel, zelfstandig en cliëntgericht

-       Bij aanwerving in het bezit zijn van een recent blanco uittreksel uit het strafregister (model2)

-       Bereidheid tot dienstverplaatsingen

 

 

Aanbod:

-       Een contract onbepaalde duur  (28,5u/38u)

-       bezoldiging barema B1c van PC319.1

-       relevante anciënniteitsjaren worden overgenomen

-       extra legale voordelen: hospitalisatieverzekering, fietsvergoeding

-       een uitdagende job in een voorziening met een contextgerichte traditie 

-       ondersteuning in je job door collega’s, coördinator en vormingsmogelijkheden

 

 

Plaats tewerkstelling :

Floraliënlaan 370

2600 Berchem

 

 

Solliciteren:

Contactpersoon : Celestine De Wilde

Via mail : celestine.dewilde@vzwkiosk.be

Indiensttreding vanaf : onmiddellijk