Missie en visie


Multimodulaire Zorgorganisatie (MMZ) Kiosk ontstaat in 2013 uit een samengaan van verschillende voorzieningen binnen de jeugdhulpverlening. De fusie kent een lange voorgeschiedenis. De samenwerking tussen de betrokken voorzieningen krijgt vorm en inhoud over een tijdspanne van meer dan 30 jaar. De meeste van onze voorzieningen zijn ontstaan vanuit een christelijk engagement van religieuzen; een engagement waarvoor MMZ Kiosk vandaag nog steeds veel respect toont.

Vertrekkend vanuit een fundamentele openheid naar alle overtuigingen, blijven voor ons een aantal waarden en normen richtinggevend en een bron van inspiratie. Ons denken en handelen zijn gebaseerd op solidariteit, verbondenheid, respect voor ieders uniciteit en engagement.

Onze organisatie gelooft in de kracht van het sociaal ondernemerschap. Vanuit een breed gamma van aangemelde problematieken willen we het bieden van ondersteuning, zorg en hulpverlening aan jongeren, hun gezin en netwerk centraal stellen. Alle elementen van de organisatie worden in het licht gesteld van het realiseren van deze éne doelstelling. 


Nastreven van maximale ontwikkelingskansen

Ons engagement vertaalt zich in het organiseren en inzetten van een kwalitatief, hoogstaand, breed en flexibel pallet hulpverleningsmodules binnen de Integrale Jeugdhulpverlening. Onze organisatie biedt zowel mobiele, ambulante als verblijfsmodules aan die zowel rechtstreeks als niet-rechtstreeks toegankelijk zijn.

Van daaruit is het mogelijk in eerste instantie in te zetten op preventie, waarbij mogelijke problemen in het gezinsfunctioneren in een zo vroeg mogelijk stadium gedetecteerd en aangepakt kunnen worden. Niettegenstaande een groot deel van de contextmodules rechtstreeks toegankelijk zijn, en hierdoor nauwer aanleunen bij het brede voorveld, willen wij ons blijven richten op de bijzondere en complexe opvoedingssituaties.

Wij willen opkomen voor de meest kwetsbare opvoedingssituaties. Daarbij ligt onze focus op ‘bijzondere’ opvoedingsproblemen en begeleidingssituaties, aanvullend op, en dus niet in de plaats van, de eerste lijn. Meestal betreft het hier leefsituaties waar verontrusting gesignaleerd is.

Vaak is echter de complexiteit van de problematiek dermate groot geworden dat een intensievere, meer curatieve aanpak noodzakelijk is. 

Het belang van de cliënt vormt in beide gevallen onze leidraad. Gepaste ondersteuning vertrekt vanuit de vragen en noden van het kind, zijn gezin en context, inspelend op de eigen krachten en capaciteiten van de jongere en zijn context, rekening houden met de aanwezige moeilijkheden.

Daarbij staat de unieke relatie tussen het kind en zijn context centraal in ons denken en handelen. Een kind kan nooit los gezien worden van deze context. De krachten en vragen van de jongere en zijn omgeving worden maximaal geëxploreerd en meegenomen in het hulpverleningstraject. Daarbij wordt veel aandacht besteed aan de zoektocht naar en activering van een eigen netwerk voor de jongere dat kan bijdragen aan zijn ontwikkelingsmogelijkheden op de verschillende terreinen.

We gaan uit van het geloof in elk persoon en in de mogelijkheden die in ieder van hen schuilgaan. We zijn erop gericht om optimaal gebruik te maken van deze mogelijkheden, met respect voor de eigenheid en het tempo van iedere betrokkene, zoekend op de weg van de geleidelijkheid.


Doelgroep

We richten ons op kinderen en jongeren tussen 0 en 21 jaar. Onze dienstverlening wordt, daar waar mogelijk is binnen de bestaande regelgeving, verruimd naar de jongvolwassenen tot 25 jaar. Hierdoor kunnen jongeren langer worden ondersteund bij hun overgang naar de volwassenheid of volwassenhulp. 

Door de toegang tot onze hulpverleningsmodules zo breed mogelijk te organiseren, willen we er zorg voor dragen dat er zo weinig mogelijk jongeren of doelgroepen door de mazen van het net glippen. We realiseren ons daarbij wel dat aan ons aanbod en engagement grenzen zijn verbonden. Dit is vooral wanneer persoonlijke problematieken gespecialiseerde hulp vereisen of een combinatie van extreme problematieken de draagkracht van de organisatie overschrijden. 


Begeleidingsengagement

Om de continuïteit binnen het hulpverleningsproces maximaal te waarborgen en er zorg voor te dragen dat de meest gepaste zorg op het juiste tijdstip ingezet kan worden, engageert iedere medewerker van Kiosk zich voor een ‘vasthoudende inzet’. Daar waar nodig zal de expertise van verschillende modules gelijktijdig ingezet worden of vlot geschakeld worden tussen de modules. We engageren ons als organisatie om maximale inspanningen te leveren via elke mogelijke samenwerking (intern en/of extern) om zover mogelijk mee te gaan in het traject van jongeren en hun context. Dit kan ook inhouden dat we moeten zorgen dat een meer aangepaste hulpverlening wordt gezocht wanneer de hulpvraag onze competenties overschrijdt.


Hulpverleningsrelatie

Het opbouwen van een gepaste hulpverleningsrelatie is uiteraard een belangrijk item in het welslagen van ieder traject. De hulpverlener neemt hierbinnen een belangrijke rol op.  Het samenspel tussen de hulpverlener(s) en het cliëntsysteem vormt binnen ieder begeleidingstraject een uniek verhaal en omhelst een wederzijds engagement. Bij gedwongen hulpverlening stuit men evenwel vaak op weerstanden. Er moet dan geduldig, op het tempo van de jongere en zijn netwerk, gebouwd worden aan de samenwerking met de cliënt en zijn context om het wederzijdse karakter van het aangegane engagement concreet inhoud en vorm te geven.

De organisatie van ieder team is gebaseerd op de missie en visie van MMZ Kiosk. Daarnaast willen we ruimte creëren zodat elke medewerker zijn eigenheid en persoonlijkheid ten volle kan inzetten binnen ieder hulpverleningstraject. Dit neemt niet weg dat de uitwerking van ieder begeleidingstraject een opdracht is van alle medewerkers. Het samenspel van alle medewerkers, aangestuurd door de directie, is noodzakelijk voor het welslagen van onze gezamenlijke opdracht. 

Net zoals de uniciteit van elke gebruiker en zijn netwerk, vinden we de uniciteit van elk van onze medewerkers belangrijk.  Zo hechten we veel belang aan de meningen, opvattingen en persoonlijkheid van éénieder. Het komt er op aan om deze iedere dag zo goed als mogelijk inzetten. “Wie is het best geplaatst om wat op te nemen met wie?”

Tegelijkertijd vragen wij aan onze medewerkers om in de begeleidingstrajecten te vertrekken vanuit de waarden en normen van cliënten en de eigen opvattingen in het eigen achterhoofd te houden. Het is niet onze eerste opdracht om cliënten te overtuigen van andere waarden en normen dan de hunne, wel willen hen sterk(er) maken in hun levens- en opvoedingssituatie. We hebben daarbij ook bijzondere aandacht voor hun specifieke culturele en etnische achtergronden. Dit neemt echter niet weg dat we de richtlijnen die opgenomen zijn binnen het Internationaal Verdrag inzake de Rechten van het Kind hanteren om het welzijn van ieder kind binnen zijn leefsituatie zo maximaal mogelijk te garanderen.

In het hele hulpverleningsproces zijn vaak externe verwijzers betrokken die een belangrijke inbreng hebben in het verloop ervan. Wij beschouwen het als onze opdracht deze verwijzers betrokken te houden bij de evolutie van het begeleidingstraject, steeds in open communicatie met de gebruikers.


Methodieken 

We willen ons bij de uitbouw van onze verschillende hulpverleningsvormen en –trajecten niet laten verengen tot één theorie of methodiek. De uniciteit van elke persoon vraagt immers ook uniciteit in het omgaan met deze persoon. We willen dan ook een eclectische aanpak blijven voorstaan. Hierbij volgen we de evoluties en tendensen in de hulpverlening. We denken hierbij aan Nieuwe Autoriteit, Signs of Safety, Family Finding,…


Organisatie 

MMZ Kiosk is het resultaat van het samen gaan van vijf verenigingen die tot juni 2013 als autonome organisaties actief waren in de integrale jeugdhulp. Als grotere organisatie hechten we echter veel belang aan de eigenheid en specifieke cultuur van elke deelwerking. Elke deelwerking is immers gekleurd door haar eigen geschiedenis. We blijven bewust kiezen voor de rijkdom van deze geschiedenis en eigenheid. Niettegenstaande deze keuze ook valkuilen kent, vinden we de diversiteit die we hierdoor aan de gebruikers kunnen aanbieden een groot voordeel. Ook tussen de diensten willen we deze ‘verschillen’ aanwenden om knowhow uit te wisselen en elkaar te versterken en aan te vullen. Hierdoor groeien we samen steeds meer uit tot een geïntegreerde organisatie.


Extern partnerschap

Naast functionele samenwerking naar aanleiding van individuele casussen, blijven we actief streven naar structurele, intersectorale samenwerking met andere partners in functie van een optimalisering van de realisatie van onze centrale doelstelling.

Vanuit een functionele samenwerking met MFC Katrinahof (VAPH) gedurende vele jaren, die werd opgezet om aan een zeer specifieke hulpvraag een uniek antwoord te kunnen bieden, groeide een regelmatig overleg op uiteenlopende domeinen, vooral gericht op wederzijds leren en afstemmen.

Reeds langer zijn we, vanuit de methodiek van positieve heroriëntering, actieve partner binnen de werking van Kakelbont, in samenwerking met CKG Koraal en (oorspronkelijk) CKG De Kleine Vos. Van daaruit groeide met hen beide ook het initiatief ‘Ligase’, gericht op het bieden van zorggarantie aan zeer kleine kinderen met een ernstige contextproblematiek. Vrijwel onmiddellijk werden ook CIG De Stobbe, MFC Heder, PPA (Pleegzorg), de groepsopvangen van de vzw’s JoJo, Valaartuintje en De Knuffel en de materniteiten van GVA in het project geïntegreerd.

In de ontwikkeling van de samenwerkingsverbanden voor rechtstreeks toegankelijke netwerken, hebben we van bij de aanvang ons engagement als grotere organisatie intensief opgenomen.


Maatschappelijke opdracht

MMZ Kiosk is erkend en gesubsidieerd door het Vlaamse ministerie voor Welzijn en wordt aangestuurd door de regelgeving binnen het Agentschap ‘Opgroeien’ en het Vlaams Agentschap Personen met een Handicap. Het is dan ook evident dat wij onze werking blijven afstemmen op het uitgezette beleid door de bevoegde minister en Agentschappen. We streven er ook naar om de middelen die ons ter beschikking worden gesteld aan te wenden om de ons toevertrouwde opdracht maximaal te vervullen. 

Wanneer er vanuit de bevoegde overheden een oproep komt om op korte termijn in te spelen op dringende of nieuwe noden, beschouwen we het als onze opdracht om hierover telkens grondig te debatteren en af te wegen of we een aanbod kunnen realiseren. Ons uitgebreid aanbod voor de opvang en begeleiding van Niet Begeleide Buitenlandse Minderjarige Vluchtelingen is daarvan een voorbeeld. 

Dit neemt echter niet weg dat we als grotere organisatie ook een signaalfunctie willen opnemen naar deze overheden. Daarnaast willen we met innovatieve projecten blijven inspelen op nieuwe maatschappelijk noden, steeds in overleg met bevoegde instanties en belanghebbenden.