De Draaiboom

De Draaiboom
Dagbegeleiding in groep en contextbegeleiding

Directie; Ils Deraedemaeker

  • Kloosterstraat 141, 2660 Hoboken
  • dedraaiboom@vzwkiosk.be
  • ils.deraedemaeker@vzwkiosk.be

De Draaiboom, dagbegeleiding in groep en contextbegeleiding, is rechtstreeks toegankelijke jeugdhulp . Gezinnen kunnen er terecht voor ondersteuning in moeizame en complexe thuissituaties waar het welzijn van de kinderen in gedrang komt.

Hoe verloopt de begeleiding?

We starten met een intakegesprek waarin verwachtingen, wensen, moeilijkheden en krachten centraal staan. Samen met de betrokken gezinsleden en de aanmelder maken we samenwerkingsafspraken en bespreken we het verloop van de begeleiding.

De begeleider stelt bij het begin van de contextbegeleiding met het gezin een actieplan op met het oog op verandering van de moeilijkheden. We gaan uit van de krachten, kwaliteiten en inzet van alle gezinsleden. In een aantal fases evalueren we de acties en passen we doelen eventueel aan.

Gelijktijdig doorloopt een kind/jongere een parallel traject via de dagbegeleiding in groep en de individuele begeleiding. De krachten en mogelijkheden van een kind/jongere zijn daarbij belangrijk om tot de gewenste verandering te komen. Het groepsgebeuren geeft ons de kans om een kind of jongere echt te leren kennen, zodat er een brugfunctie tussen het thuismilieu en De Draaiboom ontstaat. We streven er steeds naar dat de in de groep en individuele begeleiding aangeleerde vaardigheden overgedragen worden naar de thuissituatie en de ruimere context (school, vrijetijdsbesteding, …). Naast ontspanning en huiselijkheid is er binnen de begeleiding ruim aandacht voor ondersteuning en opvolging op school- en studiegebied.

Extra’s

• De avonden zijn bij de dagbegeleiding in groep zeer gestructureerd. Bij aanvang van de groep is het voor elk kind/jongere duidelijk wat er wanneer van hem of haar verwacht wordt. Een groot structuurbord, dat een prominente plaats in de groep inneemt, maakt dit visueel en duidelijk.

• Om de persoonlijke groei van een kind/jongere te bevorderen, kan er psycho-fysieke weerbaarheidstraining worden aangeboden.

• Maandelijks organiseren we een activiteit voor +12-jarigen, waarbij ook jongeren die reeds zijn afgesloten en broers en zussen van +12 jaar worden mee uitgenodigd.

• Een aantal keer per jaar organiseren we een gezinsactiviteit, met de bedoeling om elkaar op een ontspannende manier te ontmoeten.

Aanmelden

De Draaiboom biedt rechtstreeks toegankelijke jeugdhulp.

Je kan als ouder zelf een vraag tot begeleiding stellen. Daarnaast kan een hulpverlener (CLB, Kind en Gezin, …) een gezin bij De Draaiboom aanmelden. Een consulent van het OCJ, het Vertrouwenscentrum of de Sociale Dienst van de Jeugdrechtbank kan deze vraag eveneens stellen.

Na een eerste telefonisch contact, waarbij er slechts in beperkte mate wordt ingegaan op de hulp- en/of ondersteuningsvraag, mailen wij je een aanmeldingsdocument. Indien de aanmelding vanuit de brede instap komt, vragen we om het formulier met het betrokken gezin zo zorgvuldig mogelijk in te vullen. Als wij dit document terugontvangen, bekijken we intern of de vraag aansluit op hetgeen wij aanbieden. Wij informeren de aanmelder over onze beslissing en het gezin wordt op de wachtlijst gezet. Er wordt een voorzichtige schatting gegeven wat betreft de mogelijke wachttijd.