De Steiger

De Steiger
Dagbegeleiding in groep en contextbegeleiding

Directie:  Ils Deraedemaeker

  • Minister Delbekelaan 30, 2170 Merksem
  • ils.deraedemaeker@vzwkiosk.be
  • desteiger@vzwkiosk.be

De Steiger, dagbegeleiding in groep en contextbegeleiding, is rechtstreeks toegankelijke jeugdhulp . Gezinnen kunnen er terecht voor ondersteuning in moeizame en complexe thuissituaties waar het welzijn van de kinderen in het gedrang komt.

Hoe verloopt de begeleiding?

Tijdens het intakegesprek staan verwachtingen, wensen, moeilijkheden en krachten centraal. Samen met de betrokken gezinsleden en de aanmelder maken we samenwerkingsafspraken en bespreken we het verloop van de begeleiding.

De begeleider stelt bij het begin van de contextbegeleiding met het gezin een actieplan op met het oog op verandering van de moeilijkheden. We gaan uit van de krachten, kwaliteiten en inzet van alle gezinsleden. In een aantal fases evalueren we de acties en passen we doelen eventueel aan.

Gelijktijdig doorloopt een kind/jongere een parallel traject via de dagbegeleiding in groep en de individuele begeleiding. De krachten en mogelijkheden van een kind/jongere zijn daarbij belangrijk om tot de gewenste verandering te komen. Het groepsgebeuren geeft ons de kans om een kind of jongere echt te leren kennen, zodat er een brugfunctie tussen het thuismilieu en De Steiger ontstaat. We streven er steeds naar dat de in de groep en individuele begeleiding aangeleerde vaardigheden worden overgedragen naar de thuissituatie en de ruimere context (school, vrijetijdsbesteding, …). Naast ontspanning en huiselijkheid is er binnen de begeleiding ruim aandacht voor ondersteuning en opvolging op school- en studiegebied.

Extra’s

• De avonden zijn bij de dagbegeleiding in groep zeer gestructureerd. Bij aanvang van de groep is het voor elk kind/jongere duidelijk wat er wanneer van hem verwacht wordt. We bespreken en evalueren de individuele aandachtspunten op het einde van de dag samen met iedere jongere.

• Om de persoonlijke groei van een kind/jongere te bevorderen, kan er psycho-fysieke weerbaarheidstraining worden aangeboden.

• Een aantal keer per jaar organiseren we een activiteit voor +12-jarigen, waarbij ook jongeren die reeds zijn afgesloten en broers en zussen van +12, worden mee uitgenodigd.

• Ook voor de gezinnen organiseren we een aantal gezinsactiviteiten, met de bedoeling om elkaar op een ontspannende manier te ontmoeten.

Aanmelden

De Steiger biedt rechtstreeks toegankelijke jeugdhulp .

Je kan als ouder zelf een vraag tot begeleiding stellen. Daarnaast kan een hulpverlener (CLB, Kind en Gezin, …) een gezin bij De Steiger aanmelden. Een consulent van het OCJ, het Vertrouwenscentrum of de Sociale Dienst van de Jeugdrechtbank kan deze vraag eveneens stellen.

Na een eerste telefonisch contact, waarbij er slechts in beperkte mate wordt ingegaan op de hulp- en/of ondersteuningsvraag, mailen wij je een aanmeldingsdocument. Indien de aanmelding vanuit de brede instap komt, vragen we om het formulier met het betrokken gezin zo zorgvuldig mogelijk in te vullen. Als wij dit document terugontvangen, bekijken we of de vraag aansluit op hetgeen wij aanbieden. We informeren de aanmelder over beslissing en het gezin wordt op de wachtlijst gezet. Er wordt een voorzichtige schatting gegeven wat betreft de mogelijke wachttijd.