De Klink

De Klink
Contextbegeleiding

Directie: Celestine De Wilde

  • Stanislas Leclefstraat 13, 2600 Berchem
  • deklink@vzwkiosk.be
  • celestine.dewilde@vzwkiosk.be
  • aanmeldingen.cb@vzwkiosk.be

DE KLINK werkt met ouders en kinderen en hun netwerk aan vragen over opvoeding, relaties in het gezin, gedrag van kinderen en emotioneel welzijn. We werken met een systeem van co-begeleiders, wat de continuïteit van de hulpverlening vergroot. Er is mogelijkheid om trajecten aan te bieden die specifiek naar ouders of kinderen zijn gericht. Voorbeelden hiervan zijn: Triple P (individueel of in groep), ouderschapsreorganisatie na scheiding, individuele kind- en jongerentrajecten.

Hoe verloopt de begeleiding?

Zodra er een open plaats is, plannen wij een intakegesprek met het gezin en de eventuele verwijzer. Tijdens deze eerste informatie-uitwisseling maken we samenwerkingsafspraken. Er volgt een inschatting of er een half jaar of een jaar nodig is om tot de gewenste verandering te komen. We zetten de zorgen, krachten en kwaliteiten van elk gezinslid op een rij. Ons gezamenlijk doel is om de gewenste verandering(en) die de gezinsleden en verwijzer willen zien, waar te maken. Met verschillende methodieken bieden we het gezin daarbij ondersteuning. We spreken af met wie we thuis praten of elders, wat elk gezinslid gaat doen en welke actie de begeleider neemt. Ook de kinderen dragen hun steentje bij. Na 5 maanden evalueren we samen welke vooruitgang er is bereikt. We beslissen dan of de begeleiding al dan niet zal worden verdergezet. Gedurende het hele proces is een transparante, open en eerlijke communicatie voor ons van cruciaal belang, in dialoog met alle betrokkenen.

Aanmelden

Contextbegeleiding bij De Klink is rechtstreeks toegankelijke jeugdhulp. Gezinnen kunnen zelf een aanvraag doen of op verwijzing van hulpverleners vanuit de ‘brede instap’, zoals CLB, CAW, Kind en Gezin of DGGZ. Ook consulenten van de Sociale Dienst bij de Jeugdrechtbank of casemanagers bij het Ondersteuningscentrum Jeugdzorg (OCJ) en het Vertrouwenscentrum Kindermishandeling (VK) kunnen een gezin aanmelden.

Gezinnen of verwijzers kunnen een aanvraag indienen via het aanmeldingsformulier. Aanvragen voor Passerella, De Klink en Joba komen op dezelfde instroomlijst terecht. Wij bekijken intern voor welke vragen er een gepast aanbod is en welk team de begeleiding kan starten. Het blijft uiteraard steeds mogelijk om uw voorkeur voor een bepaalde dienst kenbaar te maken.